Algemeen Beleid

Sociaal-maatschappelijke doelstelling:

Jongeren sensibiliseren teneinde hen te engageren om maatschappelijk verantwoordelijk te zijn

De ANTWERP PIRANHAS zijn steeds meer geweest dan een zaalvoetbalclub wat mede heeft gezorgd voor de trouwe achterban die we tot op heden hebben. In eerste instantie gebeurde het betrekken van vrijwilligers heel onbewust omdat de core business het voetbal bleef. Geleidelijk begonnen we meer en meer oog te hebben voor het sterk groeiend randgebeuren. Sport zou voortaan een hefboom zijn om allerhande andere zaken te realiseren. Later zou de aandacht dan ook meer verschuiven van het sportieve naar het sociaal-maatschappelijke en bijgevolg het vrijwilligerswerk binnen de club. De vereniging is een grassroot-sportclub gericht op jongeren. Aldus het principe ‘sport-for-all’ heeft elk jongere recht op vrije tijd, onderwijs en werk. De ANTWERP PIRANHAS leggen de focus op de wijken Kiel, Hoboken en Zuid. Deze regio is een gebied bestaande uit een behoorlijk aantal kansarme jongeren die rond de armoedegrens balanceren. Uiteraard richten we ons ook tot alle andere jongeren buiten deze regio. Er is nood aan ondersteuning, activering, stimulering, motivering en in de mate van het mogelijke zelfs begeleiding op maat.

Via vrije tijd, onder andere sport, trachten we een groter invloed uit te oefenen op de andere domeinen zoals onderwijs en werk. Het is zeker niet de bedoeling de focus enkel en alleen te leggen op vrije tijd en het te isoleren van andere domeinen. Jongeren dienen bewuste burgers te worden met een verantwoordelijkheidsgevoel in de verschillende maatschappelijke hoedanigheden: als lid van een gezin, als collega op het werk, als vrijwilliger in een vereniging, als burger in de samenleving.

Het sociaal-maatschappelijk luik van de ANTWERP PIRANHAS werkt activiteiten uit waarop jongeren zich kunnen ontplooien. Via allerlei sportieve, educatieve en culturele activiteiten zorgen we ervoor dat jongeren bewust geraken van bepaalde samenlevingsonderdelen en bijgevolg zich sociale tools (soft skills) eigen maken die hen kunnen helpen om beter te kunnen functioneren binnen de maatschappij. Uiteindelijk wordt er een normatief leidraad duidelijk voor hen. Dit kader kan bijgevolg fungeren als een gids zowel binnen als buiten de club. Dit collectief geschetst kader vormt de handleiding voor clubleden en in de mate van het mogelijke zou zoveel mogelijk dienen te geschieden binnen dit raamwerk van waarden en normen. Binnen de sportieve en andere domeinen van de club is het de bedoeling dat dit kader uiteindelijk vertaald wordt in concrete gedragsregels en normen.

De ANTWERP PIRANHAS richten zich op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de talenten en vaardigheden van de jongeren, met oog voor:

  1. respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden van het individu,
  2. het verantwoordelijk leven in een vrije samenleving in de geest van vrede, vriendschap, tolerantie, begrip en gelijkheid en
  3. de ontwikkeling van respect voor de natuurlijke omgeving.

De inspraak van jongeren bevorderen is een middel om deze jongeren te ‘empoweren’ en hen het gevoel geven dat er rekening kan gehouden worden met hen en dat hun stem wel degelijk telt. We pogen telkens te vertrekken vanuit de interesse van de jongeren om op die basis diverse activiteiten te organiseren.


Sportieve doelstelling:

Duurzaam sporten op een sociaal verantwoorde wijze

Het begrip duurzaam is een veelomvattend begrip waar je alle kanten mee uit kan maar wat betekent het uiteindelijk voor onze vereniging? Ook de ANTWERP PIRANHAS, hebben een idee van waar ze met de vereniging naartoe willen: ‘duurzaam sporten binnen een grootstedelijke context!’

Niet alleen de sporttechnische ontwikkeling maakt een vereniging duurzaam, echter en hoofdzakelijk speelt de sociaal-menselijk zijde hierin een cruciale rol! De zogenaamde ‘soft skills’ of sociale vaardigheden bekleden een zeer belangrijke positie binnen het kader van duurzaam sporten. Als we dit nu gaan toepassen op het sportieve willen wij onze sportieve leden niet alleen sporttechnisch vooruit helpen maar dit eveneens combineren met een sterke basis aan waarden en normen die heel belangrijk kunnen zijn voor hun ontplooiing en positie als lid van de samenleving. De leden worden betrokken bij uiteenlopende aangelegenheden zoals onderwijs, werk, armoede… Hiervoor kunnen we terugvallen op een breed en uitgewerkt netwerk van partnerships met geheel verschillende organisaties/verenigingen in het Antwerpse.

Het vooropgesteld doel proberen we te bereiken aan de hand van de volgende notie: ‘Sportief succes’! Wat is sportief succes? Het is, aldus de ANTWERP PIRANHAS, een intermediaire doelstelling ter bevordering van de hierboven genoemde primaire doelstelling waardoor het meer als een middel kan begrepen worden in plaats van een doelstelling. Dit concept is multi-interpretabel en daar zijn we ons bewust van. Enerzijds doelt het op de factor prestatie, anderzijds en op hetzelfde moment legt het de klemtoon op de fair play-matige wijze je successen behalen. Deze twee vertrekpunten vormen de rode draad binnen het algemeen sportief beleid van ANTWERP PIRANHAS.

Sportief succes is ons inziens een soort van katalysator en/of hefboom om uiteindelijk te komen tot individuele en collectieve ontwikkeling als club. De ANTWERP PIRANHAS beseffen meer dan ooit dat sportieve resultaten onze bereikbaarheid en populariteit doen toenemen en mogen dus de kracht van successen zeker niet onderschatten. Echter successen behalen is een secundair doel binnen de club. Het is heel belangrijk om jongeren hiermee kennis te laten maken want ze gaan dit in hun dagdagelijks leven vaak tegenkomen vooral later op de arbeidsmarkt. Hoe ga ik op een gezonde manier om met andere (sportieve) collega’s? Na al die jaren zijn we tot inzicht gekomen dat een duidelijke structuur met duidelijke regels onontbeerlijk is, om sportieve resultaten niet alleen vandaag maar ook in de toekomst, neer te zetten. Als we erin slagen om deze sportieve successen te koppelen of beter gezegd te gebruiken om onze sociale en maatschappelijke doelen te bereiken dan slechts kan er gezegd worden: “Wij, de AP, doen aan duurzaam sporten!”. De ANTWERP PIRANHAS stellen wel duidelijk dat de prestaties in verre mate ondergeschikt zijn aan de sociaal-maatschappelijke doeleinden van de club. Desondanks schuwen we de competitiviteitsfactor niet. Concurrentie, indien deze gezond verloopt, zorgt ervoor dat bepaalde vaardigheden zich blijven ontwikkelen en dat vervolgens een hogere niveau van ontwikkeling kan bereikt worden. Het sportieve wedijveren is iets dat we dus koesteren maar beslist voldoende dienen te kaderen zodat het volgens het geschetst kader (zie hierboven) verloopt. Finaal hoopt de club dat de jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen op alle vlakken en dit met het nodige respect voor clubgenoten, tegenstanders en overige derden.


SPORTIEF BELEID EN STRATEGIE

Éen van de belangrijkste punten in ons sportief beleid is de jeugd!

Enerzijds willen de ANTWERP PIRANHAS jongeren met talent een kans geven om hun talenten tentoon te spreiden, anderzijds is het vooral de bedoeling om sport te stimuleren bij jongeren. Dit laatste is praktisch niet haalbaar, indien er enkel wordt gekeken binnen de club, daar de club met beperkte middelen zit. Om enigszins toch tegemoet te komen aan de doelstelling ‘iedereen aan het sporten’ proberen de ANTWERP PIRANHAS zowel intra als extra muros naar oplossingen te zoeken. Voor de jongeren die wel op directe wijze onder onze hoede komen is het de bedoeling om een blijvende instroom van leden tussen 7 en 25 jaar te realiseren, ze vervolgens te vormen en op te leiden tot waardige atleten. Vervolgens willen we niets liever dan dat onze kampers in het professioneel circuit belanden. De sportieve doelstelling is eigenlijk vervat in een latente maatschappelijk project. Dit project is totalitair daar we pogen jongeren in alle mogelijke facetten, in ons geval via de sportief-maatschappelijke weg, te doen ontwikkelen.

We mogen zeker niet afhankelijk zijn van enkele talentvolle sportbeoefenaars die zich bij ons inschrijven omdat ze elders geen kansen kregen en om ze nadien te verliezen bij de eerst volgende (financiële) aanbieding. Bij het vertrek van een sterkhouder zou er altijd een jong talent hongerig moeten klaar staan om deze plek in te vullen. Dit is althans wat we voor de toekomst moeten ambiëren. Al onze krachten inzetten op instroom en opleiding van jeugd in een leuke en veilige sportomgeving conform de veiligheidsscan van vzw Antwerpen Sportstad en risicovechtsportplatform. Hierbij denken we dan aan een systeem van toegankelijke instroom en opleiding/opvolging op maat. Dit is de enige manier om op een hoog niveau te blijven presteren zonder afhankelijk te zijn van financiële injecties.

Wij bijten ons vast!

 

Erkenning 
geweldig